Privacybeleid

Privacybeleid
Deze Applicatie verzameld Persoonlijke Data van zijn Gebruikers.

Type Data verzameld
Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, gebruikersnaam, e-mailadres, verschillende soorten Gegevens, Gebruiksgegevens, website, voornaam en achternaam. Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze applicatie worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Modus en locatie van Data verwerking
Methoden van verwerking
De Eigenaar neemt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen tegen onbevoegde toegang, openbaring, modificatie, of onbevoegd vernietigen van de Data. Data verwerking wordt uitgevoerd gebruikmakend van computers en/of IT tools, volgens organisatorische processen en modi gerelateerd aan het aangegeven doel. Naast de eigenaar, in sommige gevallen, de Data is in sommige gevallen toegangkelijk voor personen die de leiding hebben, betrokken zijn bij de operatie van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeem administratie) of externe partijen (zoals derde-partijen technische dienstverleners, mail providers, hosting providers, IT bedrijven, communicatie agentschappen), indien noodzakelijk, als Data verwerker door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen mag ten alle tijd opgevraagd worden bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag van verwerking
De Eigenaar mag Persoonlijke Data verwerken van de Gebruiken als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Gebruikers hebben hun akkoord gegeven voor één of meer specifieke toepassingen. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingen van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens. Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Retentiontijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van verwerking
De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Verkeersoptimalisatie en -distributie, Hosting- en backend-infrastructuur, Registratie en authenticatie, Analyse, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van gebruikersdatabase, Contacten beheren en berichten verzenden, contact opnemen met de gebruiker, ondersteunings- en contactverzoeken beheren, opmerkingen over inhoud, bescherming tegen spam en remarketing en gedragstargeting. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over verwerking van Persoonlijke data

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics
De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Afmelden.

Contacteren van Gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief (deze applicatie) Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze applicatie of nadat u een aankoop heeft gedaan.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.

Contactformulier (deze Applicatie)
Door het contactformulier in te vullen met hun Gegevens, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enig ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

Commentaar op Content
Met diensten voor inhoudscommentaar kunnen gebruikers hun opmerkingen over de inhoud van deze applicatie maken en publiceren. Afhankelijk van de instellingen die door de Eigenaar zijn gekozen, kunnen gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als er een e-mailadres is tussen de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt, kan dit worden gebruikt om meldingen van opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.

Als er een service voor het plaatsen van opmerkingen van derden is geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers de service voor opmerkingen over inhoud niet gebruiken.

Beheer Commentaar systeem (deze Applicatie)
Deze applicatie heeft zijn eigen interne commentaarsysteem voor inhoud.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en website.

Tonen content van externe platformen
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Google Maps-widget (Google Inc.)
Google Maps is een dienst voor het visualiseren van kaarten die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Gravatar (Automattic Inc.)
Gravatar is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor reactieformulieren, het e-mailadres van de reageerder of delen ervan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de reageerder zich niet heeft aangemeld voor die service.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Instagram-widget (Instagram, Inc.)
Instagram is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

SoundCloud-widget (SoundCloud Limited)
Soundcloud is een leveringsservice voor audiocontent die wordt aangeboden door SoundCloud Limited waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Duitsland – Privacybeleid.

Spotify-widget (Spotify AB)
Spotify is een leveringsservice voor audiocontent die wordt aangeboden door Spotify AB waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Zweden – Privacybeleid.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit is een service voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Adobe Systems Incorporated waarmee deze toepassing dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Vimeo-video (Vimeo, LLC)
Vimeo is een service voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

YouTube-videowidget (Google Inc.)
YouTube is een dienst voor het visualiseren van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Hosting en backend infrastructuur
Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan worden uitgevoerd en gedistribueerd, evenals om een kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies of delen van deze applicatie uit te voeren. Sommige van deze services werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Contabo (Contabo Gmbh)
Contabo is een hostingservice die wordt aangeboden door Contabo Gmbh.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: Duitsland – Privacybeleid.

Managen van contacten en zenden van berichten
Dit type service maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, evenals wanneer de Gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

MailerLite (Vercom S.A.)
MailerLite is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Versom S.A.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.
Plaats van verwerking: Polen – Privacybeleid.

Registratie en authenticatie
Door zich te registreren of te authenticeren, stellen Gebruikers deze Applicatie in staat om hen te identificeren en hen toegang te geven tot speciale diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derde partijen registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze applicatie toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door deze services van derden voor registratie- of identificatiedoeleinden.

Directe registratie (deze Applicatie)
De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en verschillende soorten gegevens.

Firewall beveiliging
Dit type service analyseert het verkeer van deze applicatie, dat mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers bevat, met als doel het te filteren op delen van verkeer, berichten en inhoud die als schadelijk worden herkend.

Wordfence (Defiant Inc.)
Wordfence is een firewallbeveiligingsservice die wordt aangeboden door Defiant Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Verkeer optimalisatie en distributie
Met dit type service kan deze applicatie hun inhoud distribueren via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

CloudFlare (Cloudflare)
CloudFlare is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie die wordt aangeboden door CloudFlare Inc.
De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze applicatie filtert, d.w.z. de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze applicatie kunnen worden verzameld.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Gebruiker database management
Dit type service stelt de Eigenaar in staat gebruikersprofielen op te bouwen door uit te gaan van een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de Gebruiker aan deze Applicatie verstrekt, en om Gebruikersactiviteiten te volgen via analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren. Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd.

De rechten van Gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.
Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:
Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder. Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt. Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren. Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan. Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen. Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht van bezwaar tegen verwerking
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, in de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen. Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe dit recht uit te voeren
Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgevoerd en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Eigenaar en Data Controller
dquadrant.com, Dquadrant bv Nederland Eigenaar contact: Contact

Cookie Voorwaarden
Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookieverklaring kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over Data verzameling en verwerking
Juridische actie De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar mogelijk op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens moet verstrekken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers
Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogs en onderhoud
Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (systeemlogboeken) voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet onder deze voorwaarden zijn opgenomen
Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Niet Volgen” aanvragen worden behandelt
Deze applicatie ondersteunt geen "Niet Volgen"-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt, gehoor geeft aan de "Niet volgen"-verzoeken.

Wijzigingen van deze privacyvoorwaarden
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via contactgegevens beschikbaar voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Applicatie en kan hij de Eigenaar verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Eigenaar heeft over Gebruikers.

Definities en juridische verwijzingen
Persoonlijke Data (of Data) Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie — inclusief een persoonlijk identificatienummer — de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of services van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevensonderwerp
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Data Verwerker (van Data Supervisor)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (van Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

Deze Applicatie
De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service
De service die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (van de EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Laatste wijziging: 15 September 2022 © 2022 Dquadrant. All rights reserved

Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden
Deze Applicatie verzameld Persoonlijke Data van zijn Gebruikers.

Type Data verzameld
Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, gebruikersnaam, e-mailadres, verschillende soorten Gegevens, Gebruiksgegevens, website, voornaam en achternaam. Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze applicatie worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Modus en locatie van Data verwerking
Methoden van verwerking
De Eigenaar neemt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen tegen onbevoegde toegang, openbaring, modificatie, of onbevoegd vernietigen van de Data. Data verwerking wordt uitgevoerd gebruikmakend van computers en/of IT tools, volgens organisatorische processen en modi gerelateerd aan het aangegeven doel. Naast de eigenaar, in sommige gevallen, de Data is in sommige gevallen toegangkelijk voor personen die de leiding hebben, betrokken zijn bij de operatie van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeem administratie) of externe partijen (zoals derde-partijen technische dienstverleners, mail providers, hosting providers, IT bedrijven, communicatie agentschappen), indien noodzakelijk, als Data verwerker door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen mag ten alle tijd opgevraagd worden bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag van verwerking
De Eigenaar mag Persoonlijke Data verwerken van de Gebruiken als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Gebruikers hebben hun akkoord gegeven voor één of meer specifieke toepassingen. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingen van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens. Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Retentiontijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van verwerking
De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Verkeersoptimalisatie en -distributie, Hosting- en backend-infrastructuur, Registratie en authenticatie, Analyse, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van gebruikersdatabase, Contacten beheren en berichten verzenden, contact opnemen met de gebruiker, ondersteunings- en contactverzoeken beheren, opmerkingen over inhoud, bescherming tegen spam en remarketing en gedragstargeting. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over verwerking van Persoonlijke data

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics
De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Afmelden.

Contacteren van Gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief (deze applicatie) Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze applicatie of nadat u een aankoop heeft gedaan.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.

Contactformulier (deze Applicatie)
Door het contactformulier in te vullen met hun Gegevens, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enig ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

Commentaar op Content
Met diensten voor inhoudscommentaar kunnen gebruikers hun opmerkingen over de inhoud van deze applicatie maken en publiceren. Afhankelijk van de instellingen die door de Eigenaar zijn gekozen, kunnen gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als er een e-mailadres is tussen de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt, kan dit worden gebruikt om meldingen van opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.

Als er een service voor het plaatsen van opmerkingen van derden is geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers de service voor opmerkingen over inhoud niet gebruiken.

Beheer Commentaar systeem (deze Applicatie)
Deze applicatie heeft zijn eigen interne commentaarsysteem voor inhoud.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en website.

Tonen content van externe platformen
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Google Maps-widget (Google Inc.)
Google Maps is een dienst voor het visualiseren van kaarten die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Gravatar (Automattic Inc.)
Gravatar is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor reactieformulieren, het e-mailadres van de reageerder of delen ervan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de reageerder zich niet heeft aangemeld voor die service.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Instagram-widget (Instagram, Inc.)
Instagram is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

SoundCloud-widget (SoundCloud Limited)
Soundcloud is een leveringsservice voor audiocontent die wordt aangeboden door SoundCloud Limited waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Duitsland – Privacybeleid.

Spotify-widget (Spotify AB)
Spotify is een leveringsservice voor audiocontent die wordt aangeboden door Spotify AB waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Zweden – Privacybeleid.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit is een service voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Adobe Systems Incorporated waarmee deze toepassing dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Vimeo-video (Vimeo, LLC)
Vimeo is een service voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

YouTube-videowidget (Google Inc.)
YouTube is een dienst voor het visualiseren van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Hosting en backend infrastructuur
Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan worden uitgevoerd en gedistribueerd, evenals om een ​​kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies of delen van deze applicatie uit te voeren. Sommige van deze services werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Contabo (Contabo Gmbh)
Contabo is een hostingservice die wordt aangeboden door Contabo Gmbh.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: Duitsland – Privacybeleid.

Managen van contacten en zenden van berichten
Dit type service maakt het mogelijk om een ​​database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, evenals wanneer de Gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

MailerLite (Vercom S.A.)
MailerLite is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Versom S.A.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres.
Plaats van verwerking: Polen – Privacybeleid.

Registratie en authenticatie
Door zich te registreren of te authenticeren, stellen Gebruikers deze Applicatie in staat om hen te identificeren en hen toegang te geven tot speciale diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derde partijen registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze applicatie toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door deze services van derden voor registratie- of identificatiedoeleinden.

Directe registratie (deze Applicatie)
De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken.
Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en verschillende soorten gegevens.

Firewall beveiliging
Dit type service analyseert het verkeer van deze applicatie, dat mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers bevat, met als doel het te filteren op delen van verkeer, berichten en inhoud die als schadelijk worden herkend.

Wordfence (Defiant Inc.)
Wordfence is een firewallbeveiligingsservice die wordt aangeboden door Defiant Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Verkeer optimalisatie en distributie
Met dit type service kan deze applicatie hun inhoud distribueren via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

CloudFlare (Cloudflare)
CloudFlare is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie die wordt aangeboden door CloudFlare Inc.
De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze applicatie filtert, d.w.z. de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze applicatie kunnen worden verzameld.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Gebruiker database management
Dit type service stelt de Eigenaar in staat gebruikersprofielen op te bouwen door uit te gaan van een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de Gebruiker aan deze Applicatie verstrekt, en om Gebruikersactiviteiten te volgen via analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren. Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd.

De rechten van Gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.
Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:
Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder. Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt. Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren. Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan. Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen. Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht van bezwaar tegen verwerking
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, in de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen. Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe dit recht uit te voeren
Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgevoerd en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Eigenaar en Data Controller
dquadrant.com, Dquadrant bv Nederland Eigenaar contact: Contact

Cookie Voorwaarden
Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookieverklaring kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over Data verzameling en verwerking
Juridische actie De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar mogelijk op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens moet verstrekken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers
Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogs en onderhoud
Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (systeemlogboeken) voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet onder deze voorwaarden zijn opgenomen
Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Niet Volgen” aanvragen worden behandelt
Deze applicatie ondersteunt geen "Niet Volgen"-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt, gehoor geeft aan de "Niet volgen"-verzoeken.

Wijzigingen van deze privacyvoorwaarden
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via contactgegevens beschikbaar voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Applicatie en kan hij de Eigenaar verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Eigenaar heeft over Gebruikers.

Definities en juridische verwijzingen
Persoonlijke Data (of Data) Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie — inclusief een persoonlijk identificatienummer — de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of services van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevensonderwerp
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Data Verwerker (van Data Supervisor)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (van Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

Deze Applicatie
De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service
De service die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (van de EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Laatste wijziging: 15 September 2022 © 2022 Dquadrant. All rights reserved